ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ
กรมทหารราบที่  ๒๕
   
พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์
ผบ.ร. ๒๕
พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์
พ.อ.เฉลิมพร ขำเขียว
พ.อ.ธนุตม์ พิศาสลิทธิวัฒน์
พ.ท.จรูญ จตุรงค์
รอง ผบ.ร.๒๕ (๑)
รอง ผบ.ร.๒๕ (๒)
เสธ.ร.๒๕
รอง เสธ.ร.๒๕
พ.ต.สุรพล เกลี้ยงขาว
พ.ต..วรรณชนะ แก้วเจริญ (ว่าง) พ.ต.วิรัช สังข์เพ็ชร พ.ต.ทวี  รอดศรี
ฝอ.๑ ร.๒๕ ฝอ.๒ ร.๒๕ ฝยก.ร.๒๕ ฝอ.๔.ร.๒๕ ฝกง.ร.๒๕

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชากรมทหารราบที่  ๒๕ (อดึต - ปัจจุบัน)

๑.พันเอก  สมเจตน์   ทรัพย์สมบูรณ                                                               ตั้งแต่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๒๕

๒.พันเอก  ยินยง  วัฒนวิกร                                                                    ตั้งแต่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๒๕
๓.พันเอก  วิเศษ  ศิริวัฒนกุล                                                                  ตั้งแต่  ๑๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๒๖
๔.พันเอก สุนทร  วินิจฉัยกุล                                                                   ตั้งแต่  ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๒๙
๕.พันเอก ปรีดา  พิบูลศักดิ์                                                                      ตั้งแต่  ๒๒ ตุลาคม   ๒๕๓๒
๖.พันเอก ฟ้อย  รักเรือง                                                                          ตั้งแต่  ๑๒ พฤษภาคม   ๒๕๓๕
๗.พันเอก  วิศิษฏู์  สมานันตกุล                                                                   ตั้งแต่  ๑๑ พฤศจิกายน   ๒๕๓๗
๘.พันเอก อุดมชัย   ธรรมสาโรรัชต์                                                                  ตั้งแต่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๔๐
๙.พันเอก ปรีชา  พลายอยู่วงษ์                                                                  ตั้งแต่  ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๔๔
๑๐.พันเอก เดชา  กิ่งวงษา                                                                        ตั้งแต่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๔
๑๑.พันเอก มนัส คงแป้น                                                                           ตั้งแต่  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๔๗
๑๒.พันเอก วรพล  วิศรุตพิชญ์                                                                   ตั้งแต่   ๑๔ ตุลาคม   ๒๕๔๙
๑๓.พันเอก พรศักดิ์   พูลสวัสดิ์                                                                   ตั้งแต่ กรกฏาคม  ๒๕๕๒ - ต.ค.๕๕

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ